• Gwobrau Clwb Blynyddol 2023
Cymraeg English

Gwobrau Clwb Blynyddol 2023

Mae ein hyfforddwyr wedi dewis gymnasts y clwb yn ofalus sydd wedi rhagori eleni.

Rydym yn gyffrous iawn eu gweld yn cael eu cyflwyno â thlysau wedi'u dyfarnu o dan y penawdau canlynol:

 • Little Mr Sunshine
 • Little Miss Sunshine
 • Gymnastwr Mwyaf Ymroddedig
 • Gymnast Gorau Newydd
 • Gymnast Benywaidd y Flwyddyn
 • Gymnat Sydd yn Sefyll Allan
 • Gymnast Sydd wedi Datblygu Fwyaf
 • Gymnastwr Gwrywaidd y Flwyddyn
 • Gwbor AAA/The Triple A - Amazing Attitude
 • Gwbor AAA/The Triple A - Amazing Attitude
 • Olaf i Adael
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
 • Ethos Tim Fwyaf

‘Little Mr Sunshine’: Tomi Childes

Mae ein gwobr ‘Little Mr Sunshine’ yn cael ei roi i'r gymnastwr hwn oherwydd ei fod yn gwneud ei orau bob sesiwn! Mae o’n gweithio'n galed iawn ar yr holl offer ac bob amser yn barod i roi cynnig ar bethau newydd. Yn ddi-ffael, mae ei natur hapus yn dod â gwên i wynebau pob hyfforddwr a gymnast bob wythnos. Mae wir yn haeddu'r wobr hon.


‘Little Miss Sunshine’: Nansi Doyle

Mae ein gwobr ‘Little mis sunshine’ eleni yn mynd i'r gymnastwr hwn oherwydd eu personoliaeth hapus iawn. Bob amser yn dod i'w sesiwn yn barod i ddysgu, chwarae gemau a gwneud gymnasteg. Mae hi bob amser yn gyfeillgar ac yn siaradus gyda'r holl gymnastwyr yn ei sesiwn. Mae hi'n belydryn o haul ac yn bleser pur i'w chael yn y gym.


Gymnastwr Mwyaf Ymroddedig: Ella Griffith

Mae enillydd y wobr gymnastwr mwyaf ymroddedig eleni yn mynd i'r gymnastwr hwn oherwydd pa mor galed y mae hi’n gweithio bob sesiwn. Rydym ni bob amser yn ei gweld yn gwneud ei gorau glas, yn gweithio ar ei sgiliau drosodd a throsodd i'w perffeithio. Mae hi bob amser yn gwrando'n astud ar adborth a roddir gan yr hyfforddwyr, ac bob amser yn gwenu ac yn hapus gyda'i holl ffrindiau yn y clwb. Mae hi wrth ei bodd yn dysgu a dylai fod yn falch o'r flwyddyn wych y mae hi wedi'i chael gyda'r clwb.


Gymnast Newydd Gorau: Olivia Redmond

Ar ôl bod yn Dreigiau’r Dyffryn ers 6 mis yn unig, mae hi wedi bod yn dysgu sgiliau ar y bar, y beam, y fast track ac y vault yn gyflym iawn. Mae ei holl hyfforddwyr wedi canmol ei dawn, ei thaclusrwydd, ei hyder a'i brwdfrydedd. Mae gan y gymnast hon sgil a gallu naturiol, ac mae'n gwneud ei gorau glas bob wythnos. Da iawn iawn.


Gymnast Benywaidd y Flwyddyn: Megan Owen

Mae ein gymnastwyr benywaidd y flwyddyn eleni yn mynd i gymnastwr yr oedd POB hyfforddwr am i'r wobr hon gael ei rhoi iddi. Gan ddechrau yn Dreigiau’r Dyffryn ym mis Hydref 2021 gan fynychu sesiwn awr, mae’r gymnastwr hwn bellach yn y sgwad, yn hyfforddi 4 noson yr wythnos. Anaml y mae hi'n colli sesiwn, mae ganddi wên ar ei hwyneb bob amser ac mae'n gwneud i'r hyfforddwyr chwerthin a gwenu pan fydd yn dweud wrthynt am ei diwrnod yn yr ysgol.

Mae hi wedi cael blwyddyn wych, gan ddangos gwelliant anhygoel ar yr holl offer, datblygu sgiliau newydd a chyflawni cymaint mewn cystadlaethau. Mae hi nid yn unig yn gymnastwraig eithriadol ond yn weithiwr caled, yn unigolyn caredig sydd bob amser yn hapus i fod yma.


Gymnast sydd yn Sefyll Allan: Greta Evans-Hughes

Mae'r gymnastwyr hwn yn llawn haeddu ein gwobr gymnastwr y flwyddyn nodedig oherwydd y cynnydd yn ei sgiliau gymnasteg, ei hyder a'i hagwedd. Bob amser yn ei gweithio galetaf yn ei sesiynau, ac yn ddi-ffael, bob wythnos bydd hyfforddwr yn gwneud sylw ar ba mor anhygoel yw hi neu am yr holl sgiliau newydd y mae wedi eu dysgu yn ystod y sesiwn. Mae hi'n pelydru'n bositif, mae ganddi ymdeimlad gwych o hwyl ac mae'n aelod gwerthfawr o'r sgwad Mini Dragons.


Gymnast sydd wedi Datblygu Fwyaf: Mali Thomas

Gan ddechrau ychydig dros flwyddyn yn ôl yn Dreigiau’r Dyffryn, mae’r gymnastwr hwn wedi mynd o nerth i nerth. O ddechrau gyda sesiwn awr yn unig yr wythnos, i hyfforddi 4 awr yr wythnos gyda’r clwb nawr, mae hi wedi mynd o nerth i nerth, gan feistroli sgiliau ar y bar, y beam, y llawr a’r vault. Nid yn unig y mae sgiliau’r gymnastwraig hon wedi gwella cymaint, bob amser â gwên, mae hi’n garedig, yn hapus ac yn gyfeillgar i bawb yn ei sesiynau.


Gymnastwr Gwrywaidd y Flwyddyn: Dei Thomas

Mae ein gymnastwr gwrywaidd y flwyddyn, eleni yn mynd i unigolyn sy'n egnïol a brwdfrydig am ei sesiynau. Yn gwella wythnos ar ôl wythnos, mae ei sgiliau gymnasteg yn gwella ac yn gwella. Nawr yn perfformio ‘front somersaults’ a mwy.

Mae’n hyderus ac yn siaradus gyda’r hyfforddwyr a’r gymnastwyr, bob amser yn gwenu trwy gydol ei sesiynau, mae’n hynod gyfeillgar i bawb yn y clwb. Does neb yn haeddu gwobr gymnastwr gwrywaidd y flwyddyn yn fwy na Dei Thomas.


Gwbor AAA – ‘Amazing Attitude Award’: Olivia Cowell

Mae'r gymnastwr hwn bob amser yn dod i'w sesiwn yn gwenu ac yn hynod hapus. Mae hi bob amser yn gwneud ei gorau glas hyd yn oed pan fydd sgiliau'n dod yn anodd ac mae wrth ei bodd pan fydd yn cwblhau sgil newydd. Mae hi bob amser yn gyfeillgar i'r holl aelodau eraill yn y clwb. Mae hi'n ‘comedian’ bach ac yn bleser pur ei chael yn y clwb.


Gwbor AAA – ‘Amazing Attitude Award’: Iolo Parry

Mae'r gymnastwr hwn bob amser yn dod i'w sesiwn yn hynod gyffrous i ddysgu a mwynhau ei noson. Mae o’n gymnastwr cyfeillgar, bob amser yn cael hwyl ac yn sgwrsio gyda'r bechgyn yn ei grŵp pan yn y clwb. Bob amser yn barod am roi cynnig ar sgiliau newydd, byddwch chi'n ei ddal gyda gwên ar ei wyneb. Mae ei ddull a'i agwedd yn gadarnhaol ac yn esiampl i bawb.


Olaf i Adael: Nel Burgess

Mae’r gymnastwraig hon yn un o’r unigolion sy’n gweithio’n galetaf yn y clwb, bob amser yn gweithio ar ei sgiliau bob wythnos i wella, yn enwedig yn ei sesiynau tumbling.

Bob wythnos, mae'n rhaid i ni ei thaflu allan gan ei bod eisiau aros ar ôl i ddangos ei sgiliau diweddaraf i'w mam. Mae hi'n unigolyn cwrtais a thosturiol. Nid yn unig y mae hi'n gwneud ei gorau, mae'n bleser ei ddysgu ac yn gaffaeliad i'r clwb.


Gwirfoddolwr y Flwyddyn: Alaw Haf Jones

Mae'r unigolyn hwn yn gymnastwr gwych, y mae ei ‘routines’ yn bleser i'w gwylio. Mae hi'n unigolyn dawnus, caredig iawn. Mae hi wedi bod yn gwirfoddol am y misoedd diwethaf cyn ei sesiynau ei hun yn y gym. Mae ei hyder wedi cynyddu’n aruthrol yn ystod y misoedd diwethaf, bydd yn gwneud hyfforddwr gwych!


Ethos Tim Fwyaf: Beca Maldwyn

Y gymnastwr hwn yw'r person cyntaf bob amser i gefnogi ac annog ei chyd-gymnastwyr. Bob amser yn ceisio ei gorau i wneud i eraill deimlo'n hapus ac yn cymryd rhan pan fyddant yn y gym. Mae hi nid yn unig yn chwaraewr tîm positif mae hi'n feddylgar, yn ofalgar ac yn gwrtais ac mae hi bob amser yn barod am hwyl!

Bydd nid yn unig yn ysgogi eraill yn y gym ond hi yw'r cyntaf i longyfarch gymnastwyr eraill pan fyddant mewn cystadlaethau, ni waeth pa mor dda y mae hi neu ei chyd-chwaraewyr wedi gwneud.


29/12/23